• Deklaracja dostępności serwisu internetowego ZSB

    • Deklaracja dostępności
     serwisu internetowego Zespołu Szkół Budowlanych we Wrocławiu
     Zespół Szkół Budowlanych we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848)
     Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.zsb.wroc.pl
      data publikacji strony internetowej: 2012-09-01
      data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-02-20
     Status pod względem zgodności z ustawą
     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
     Treści niedostępne, wyłączenia
      mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
      dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
      brak tekstów alternatywnych dla obrazków
      filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
      niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
      część plików nie jest dostępnych cyfrowo
     Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
      Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
      Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-21
     Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
     Informacje zwrotne i dane kontaktowe
      za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: sekretariat szkoły
      e-mail: sekretariat.zsb@wroclawskaedukacja.pl
      telefon: 71 798 69 07
     Każdy ma prawo:
      zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
      zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
      wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
     Żądanie musi zawierać:
      dane kontaktowe osoby zgłaszającej żądanie,
      wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
      wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej,
      sposób kontaktu.
     Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty zgłoszenia.
     Skargi i odwołania
     Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
      Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych
      adres: telefon 71 798 69 07 ul. Grabiszyńska 236, 53-235 Wrocław
      e-mail: sekretariat.zsb@wroclawskaedukacja.pl
     Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich /www.rpo.gov.pl/
     Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
     Dostępność architektoniczna
     Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Grabiszyńskiej. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Osoby niepełnosprawne ruchowo otrzymają niezbędną pomoc. Przy drzwiach wejściowych do szkoły znajduje się oznakowany przycisk przyzywowy do kontaktu z pracownikiem szkoły. Wchodząc do budynku niepełnosprawny ma możliwość skontaktowania się z pracownikiem obsługi. Pracownik otworzy drzwi wejściowe i w razie potrzeby udzieli niezbędnej pomocy, np. odprowadzi interesanta do pomieszczenia na parterze, bądź przywoła pracownika z wyższych kondygnacji. W budynku nie ma windy. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych. W budynku szkoły znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
     Kontakt dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.
     W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Szkoła udostępnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się następujące formy kontaktu: tel. 71 798 69 07, e-mail: sekretariat.zsb@wroclawskaedukacja.pl