• Regulamin pracowni komputerowej

    • Regulamin pracowni komputerowej

     Zespołu Szkół Budowlanych we Wrocławiu

     Podstawa prawna:

     Statut szkoły

     Postanowienia ogólne

     § 1

     Pracownia komputerowa przeznaczona jest do prowadzenia zajęć edukacyjnych w Zespole Szkół Budowlanych we Wrocławiu.

      § 2

     Z pracowni komputerowej mogą korzystać wyłącznie uczniowie oraz upoważnieni nauczyciele i inni pracownicy Zespołu Szkół Budowlanych we Wrocławiu.

     § 3

     Osoby przebywające w pracowni zobowiązane są do stosowania się do przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny określonych w rozporządzeniu ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973) oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.).

      

     Przygotowanie do zajęć

     § 4

     Uczniowie mogą przebywać w pracowni tylko pod opieką nauczyciela. Przebywanie w pracowni poza godzinami obowiązkowych zajęć wymaga każdorazowo uzyskania zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia. Uczniowie są zobowiązani do powiadomienia nauczyciela prowadzącego zajęcia o obecności osób trzecich.

     § 5

     Zabrania się wnoszenia do pracowni przedmiotów mogących wpłynąć niekorzystnie na funkcjonowanie sprzętu komputerowego, a w szczególności: produktów żywnościowych, napojów, odzieży wierzchniej.

     § 6

     Uczniowie pracują na wyznaczonych im stanowiskach. Zmiana stanowiska wymaga każdorazowo zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia. Uczniowie mogą również korzystać z własnego sprzętu komputerowego (laptopy, smartfony, czytniki e-booków itp.), po uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia. Zasady korzystania ze szkolnej sieci bezprzewodowej określają odrębne przepisy.

     § 7

     Przed rozpoczęciem pracy na stanowisku uczniowie są zobowiązani do sprawdzenia jego stanu technicznego i zgłoszenia dostrzegalnych usterek nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.

     Praca na zajęciach

     § 8

     Włączenie lub wyłączenie zasilania systemu komputerowego wymaga każdorazowo uzyskania zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia.

     § 9

     Dokonywanie zmian w konfiguracji sprzętowej systemów komputerowych znajdujących się w pracowni (w szczególności: otwieranie obudowy komputera, przyłączanie/odłączanie myszy, przyłączanie/odłączanie klawiatur, regulacja parametrów monitorów) dozwolone jest wyłącznie za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia. Zauważone problemy należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.

     § 10

     Dokonywanie zmian w konfiguracji programowej systemów komputerowych znajdujących się w pracowni (w szczególności: instalowanie/usuwanie oprogramowania, zmiany ustawień systemu operacyjnego oraz programów, tworzenie i usuwanie danych) dozwolone jest wyłącznie za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia.

     § 11

     Uczniowie mają prawo do korzystania z udostępnionych w systemach komputerowych oraz w sieci komputerowej danych i programów. Uczniowie mają także prawo, po uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia, do korzystania ze znajdujących się w pracowni urządzeń komputerowych.

     § 12

     Użytkownicy pracowni mają prawo do korzystania z własnych danych, ściągniętych z Internetu lub przyniesionych na wymiennych nośnikach danych, po uprzednim sprawdzeniu ich programem antywirusowym.

     § 13

     Użytkownicy pracowni mają obowiązek zapisywania utworzonych przez siebie danych wyłącznie w wyznaczonym przez nauczyciela miejscu. Dane tymczasowe, utworzone w trakcie pracy, należy po jej zakończeniu usunąć. Obsługa pracowni nie gwarantuje zachowania danych zapisanych poza wyznaczonym miejscem.

     § 14

     Użytkownicy sieci komputerowej mają obowiązek dbać o bezpieczeństwo danych, a w szczególności: nie udostępniać innym swoich haseł, informować nauczyciela prowadzącego zajęcia o nietypowym zachowaniu komputera.

     § 15

     W trakcie pracy użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa, w szczególności dotyczących:

     • uzyskiwania nieuprawnionego dostępu do danych,
     • propagowania zakazanych przez prawo treści oraz naruszania powszechnie przyjętych norm obyczajowych, w tym dotyczących korzystania z Internetu:
     • rozpowszechniania tzw. spamu,
     • obrażania innych użytkowników Internetu.

     § 16

     Nauczyciel prowadzący zajęcia ma prawo blokowania dostępu do określonych danych lub usług (w szczególności dostępu do Internetu) oraz monitorowania poczynań osób korzystających z pracowni, bez konieczności dalszego informowania o tym.

     § 17

     Korzystanie z urządzeń drukujących możliwe jest wyłącznie za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia, przy wykorzystaniu własnych materiałów eksploatacyjnych (w szczególności papieru).

     § 18

     Po zakończeniu zajęć należy uporządkować swoje stanowisko pracy, a w szczególności: odpowiednio wyłączyć komputer, ewentualnie zabezpieczyć sprzęt pokrowcami ochronnymi.

     § 19

     Nauczyciel prowadzący zajęcia ma prawo nakazać uczniom, po uprzednim ich poinstruowaniu, wykonanie prostych zabiegów konserwacyjnych (czyszczenie klawiatury, myszy, obudowy komputera, ekranu monitora).

     Postanowienia końcowe

     § 20

     Uczniowie odpowiadają materialnie za uszkodzenie bądź zniszczenie sprzętu lub wyposażenia przypisanych im stanowisk, spowodowane użytkowaniem niezgodnym z powyższymi paragrafami.

     § 21

     Uczniowie zostają zapoznani z niniejszym regulaminem oraz przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy na pierwszych zajęciach w roku szkolnym.

     § 22

     W kwestiach niewymienionych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy statutu szkoły.

     § 23

     Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2017.

      

     [pieczęć i podpis dyrektora szkoły]