• O nas

      

     Zespół Szkół Budowlanych przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu istnieje już ponad 56 lat.
     W tym okresie „Budowlanka z Grabiszyńskiej", bo tak o nas mówią, stworzyła swoją ciekawą historię i wypracowała wiele tradycji.


     Młodzież podejmująca u nas naukę może liczyć na solidne przygotowanie do realizacji zadań w wybranym zawodzie, poprzez naukę teoretyczną i praktyczną w zakresie nowoczesnych technologii, posługiwania się programami komputerowymi wspomagającymi realizację inwestycji na jej różnych etapach. Dzięki zdobytej rzetelnej wiedzy po ukończeniu nauki można założyć własną działalność, pracować w wielu firmach obecnych na rynku (firmy projektowe i wykonawcze) lub kontynuować naukę w wybranej szkole wyższej. Doświadczona kadra nauczycieli pomaga uczniom w osiąganiu wybranych przez nich celów, w rozwoju ich umiejętności, zainteresowań i pasji.

     W Zespole Szkół Budowlanych poświęcamy dużo uwagi działaniom opiekuńczo-wychowawczym takim jak:

     1)Wspieranie rozwoju indywidualnego ucznia poprzez

     -poznanie i rozwijanie zainteresowań, predyspozycji, uzdolnień i talentów uczniów

     -zachęcanie uczniów do samorozwoju

     -umożliwianie uczniom udziału w ważnych wydarzeniach kulturalnych i sportowych na terenie szkoły i poza nią, w dodatkowych zajęciach rozwijających ich umiejętności zawodowe i sportowe

     -obejmowanie szczególną opieką uczniów z określonymi problemami, związanymi z trudnościami z adaptacją w środowisku szkolnym, brakami w wiedzy i umiejętnościach czy radzeniem sobie w warunkach stresu

     2)Wdrażanie do samorządności poprzez

     -rozwijanie postaw i zachowań pomagających młodemu człowiekowi w funkcjonowaniu w grupie

     -kształtowanie umiejętności słuchania, komunikowania się oraz wyrażania emocji

     -rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz prowadzenia merytorycznych dyskusji

     -umożliwienie pracy w samorządach klasowych i samorządzie szkolnym, brania udziału w spotkaniach młodzieży organizowanych przez różne organizacje pozaszkolne

     -udział w licznych akcjach charytatywnych na rzecz osób potrzebujących oraz zwierząt

     3) Wychowanie prozdrowotne, czyli promowanie zdrowego stylu życia oraz profilaktyka uzależnień poprzez

     -prowadzenie edukacji zdrowotnej na zajęciach z wychowawcą oraz na spotkaniach z przedstawicielami organizacji zajmujących się problemami szeroko pojętego zdrowia fizycznego i psychicznego

     -promowanie zdrowego stylu życia i spędzania wolnego czasu

     -udzielanie fachowego doradztwa w zakresie profilaktyki uzależnień oraz kierowanie do specjalistycznych poradni i ośrodków socjoterapeutycznych.

      

     Misja szkoły

      

     Misją Zespołu Szkół Budowlanych jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr dla budownictwa. Wyposażamy młodych ludzi w rzetelną wiedzę i umiejętności, które pozwolą im stać się bardzo dobrymi specjalistami w zawodach branży budowlano - geodezyjnej, poszukiwanymi
     w całym kraju, Europie i na świecie.

     Dążymy do tego, aby absolwent Zespołu Szkół Budowlanych poruszał się bardzo swobodnie w obszarze nowoczesnych technik i technologii budowlanych, technologii informatycznych a także rozwinął umiejętności językowe oraz interpersonalne w takim stopniu, aby rynek pracy stał przed nim otworem.
     Oprócz bardzo dobrego przygotowania zawodowego nasza szkoła zapewnia uzyskanie kompetencji koniecznych do podjęcia dalszego kształcenia na wyższych poziomach edukacyjnych zarówno
     w kraju, jak i poza jego granicami.

     W naszej szkole budujemy środowisko przyjazne uczniom, pełne zrozumienia, szacunku i współpracy, w którym członkowie społeczności szkolnej wzajemnie się wspierają.

     Pokazujemy naszym wychowankom system wartości etycznych i moralnych. Przygotowujemy do aktywnego udziału w życiu kulturalnym i społecznym. Budzimy w uczniach wrażliwość na dobro, prawdę i piękno.


     Szkoły w ZSB

     Technikum nr 11 - technik budownictwa

     I. Informacje ogólne:

     czas trwania nauki: 5 lat
     zawód: technik budownictwa
     Języki obce: angielski i niemiecki

      

     II. Informacje dotyczące zawodu:

     W naszej szkole nauczysz się:
     • analizować dokumentację obiektów budowlanych,
     • organizować roboty budowlane,
     • projektować wybrane elementy konstrukcyjne,
     • stosować nowoczesne technologie z zakresu budownictwa,
     • wykonywać prace kosztorysowe,
     • praktycznie stosować zdobytą wiedzę i umiejętności podczas praktyki na terenie warsztatów szkolnych i w różnych firmach budowlanych.  

      

     III. Zdobycie kwalifikacji zawodowych:

     W trakcie trwania nauki będziesz miał możliwość zdobycia następujących kwalifikacji:
     BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich.
     BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

     Pozytywne zdanie poszczególnych kwalifikacji zapewni Ci uzyskanie tytułu technika budownictwa. Dyplom technika budownictwa wydawany w języku polskim i angielskim honorowany jest w krajach Unii Europejskiej.

      

     IV. Możliwości zatrudnienia:

     Po ukończeniu szkoły i zdobyciu kwalifikacji zawodowych będziesz mógł podjąć pracę w:
     • firmach budowlanych na terenie Polski i za granicą,
     • działach technicznych administracji i spółdzielni mieszkaniowych,
     • handlu materiałami budowlanymi,
     lub prowadzić własną firmę o profilu budowlanym.

      

     V. Informacje dodatkowe:

     W trakcie trwania nauki będziesz miał możliwość zdobycia
     certyfikatów z obsługi programów komputerowych np.
     • wspomagających projektowanie AUTOCAD,
     • do kosztorysowania Norma Pro.

      

     VI. Predyspozycje do zawodu:

     Kandydat powinien mieć dobry stan zdrowia:

     praca na wysokości, praca w różnych warunkach atmosferycznych.

     dobrą znajomość matematyki i fizyki
      

      

     Technikum nr 11 - technik aranżacji wnętrz

     I. Informacje ogólne:

     czas trwania nauki: 5 lat
     zawód: technik aranżacji wnętrz
     Języki obce: angielski i niemiecki

      

     II. Informacje dotyczące zawodu:

     W naszej szkole nauczysz się:
     -analizować dokumentację obiektów budowlanych,
     -organizować roboty budowlane związane z aranżacją wnętrz,
     -stosować nowoczesne technologie z zakresu robót wykończeniowych,
     -wykonywać prace kosztorysowe, dotyczące robót wykończeniowych,

     - podstaw projektowania aranżacji przestrzeni poprzez kolor, światło i formę z uwzględnieniem efektów iluzjonistycznych oraz estetycznych.
     -praktycznie stosować zdobytą wiedzę i umiejętności podczas praktyki na terenie warsztatów szkolnych i w różnych firmach budowlanych.

      

     III. Zdobycie kwalifikacji zawodowych:

     W trakcie trwania nauki będziesz miał możliwość zdobycia następujących kwalifikacji:

     BUD.34. Planowanie i wykonywanie poszczególnych etapów wykończenia wnętrz

     BUD.35. Wykonywanie aranżacji wnętrz

     Pozytywne zdanie poszczególnych kwalifikacji zapewni Ci uzyskanie tytułu technika aranżacji wnętrz. Dyplom technika aranżacji wnętrz wydawany w języku polskim i angielskim honorowany jest w krajach Unii Europejskiej.

      

     IV. Możliwości zatrudnienia:

     Po ukończeniu szkoły i zdobyciu kwalifikacji zawodowych będziesz mógł podjąć pracę na przykład w:
     • biurach projektowych w działach zajmujących się aranżacją i wykończeniem wnętrz

     • firmach budowlanych, zajmujących się wykończeniem wnętrz na terenie Polski i za granicą,
     • działach technicznych administracji i spółdzielni mieszkaniowych,
     • handlu materiałami budowlanymi,
     lub prowadzić własną firmę o profilu wykończenia wnętrz.

      

     V. Informacje dodatkowe:

     W trakcie trwania nauki będziesz miał możliwość zdobycia
     certyfikatów z obsługi programów komputerowych np.
     • wspomagających projektowanie AUTOCAD,
     • do kosztorysowania Norma Pro.

      

     VI. Predyspozycje do zawodu:

     Kandydat powinien mieć dobry stan zdrowia, zdolności plastyczne, dobrą znajomość matematyki.
      


     Technikum nr 11 - technik geodeta

     I. Informacje ogólne:

     czas trwania nauki: 5 lat
     zawód: technik geodeta
     języki obce: angielski i niemiecki

      

     II. Informacje dotyczące zawodu:

     W naszej szkole nauczysz się:
     • wykonywać pomiary sytuacyjne i wysokościowe,
     • opracowywać mapy i profile terenu,
     • obsługiwać sprzęt geodezyjny,
     • wykonywać opracowania geodezyjne projektów,
     • wykonywać pomiary kontrolne obiektów budowlanych i urządzeń technicznych,
     • zakładać i aktualizować kataster nieruchomości,
     • wykonywać prace geodezyjne związane z gospodarką nieruchomościami,
     • praktycznie stosować zdobytą wiedzę i umiejętności podczas ćwiczeń terenowych
     i praktyki zawodowej w firmach geodezyjnych.

      

     III. Zdobycie kwalifikacji zawodowych:

     W trakcie trwania nauki będziesz miał możliwość zdobycia następujących kwalifikacji:
     BUD.18. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych,  wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów.
     BUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.
     Pozytywne zdanie poszczególnych kwalifikacji zapewni Ci uzyskanie tytułu technika geodety.
     Dyplom technika geodety wydawany w języku polskim i angielskim honorowany jest
     w krajach Unii Europejskiej.

      

     IV. Możliwości zatrudnienia:

     Po ukończeniu szkoły i zdobyciu kwalifikacji zawodowych będziesz mógł podjąć pracę w:
     • firmach geodezyjnych na terenie Polski i za granicą,
     • administracji państwowej i samorządowej, wojsku,
     • firmach geodezyjnych, budowlanych, drogowych, kolejowych, melioracyjnych, budownictwie wodnym, telekomunikacyjnym i w rolnictwie,
     • firmach zajmujących się wyceną i obrotem nieruchomości, planowaniem przestrzennym  

     lub prowadzić własną firmę o profilu geodezyjnym.

      

     V. Informacje dodatkowe:

     Podczas edukacji uczeń nabędzie wiadomości i umiejętności z zakresu:

     1. Orientacji w terenie przez określenie stron świata w terenie bez mapy (prace z kompasem, busolą).

     2. Analizowania map geodezyjnych w tym map wojskowych (topograficznych).

     3. Obsługiwania nowoczesnych elektronicznych instrumentów geodezyjnych współpracujących z siecią satelitarną (GNSS) do zbierania danych terenowych.

     4. Analizowania zdjęć lotniczych i satelitarnych jako źródła danych o położeniu szczegółów terenowych.

     5. Wykonywać pomiary terenowe, a następnie na podstawie zebranych wyników opracowywać mapy w formie  analogowej i numerycznej,

     6. Wykonywania obliczeń niezbędnych do opracowań wyników pomiarów, oraz danych z materiałów

            archiwalnych z wykorzystaniem specjalistycznych programów geodezyjnych i projektowych.

     7. Opracowania map sytuacyjno-wysokościowych – kartowanie (ręcznie i komputerowe).

      

     VI. Predyspozycje do zawodu:

     Kandydat powinien mieć dobry stan zdrowia: praca na wysokości, praca w różnych warunkach atmosferycznych, dobrą znajomość matematyki. 

      

     Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

      

     I. Informacje ogólne:

     czas trwania nauki: 3 lata

     zawód: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
     język obcy: angielski lub niemiecki

      

     II. Informacje dotyczące zawodu:

     W naszej szkole nauczysz się:
     • zabudowy wnętrz w technologiach suchych,
     • wykonywania powłok malarskich i tapetowania,
     • wykonywania różnych rodzajów tynków,
     • wykonywania okładzin do wykończenia powierzchni elementów budynku,
     • metod docieplania budynków,
     • wykonywania różnych rodzajów podłóg,
     • wykonywania drobnych remontów budynków obejmujących naprawę elementów wykończeniowych.

      

     III. Zdobycie kwalifikacji zawodowych:

     W trakcie trwania nauki będziesz miał możliwość zdobycia następującej kwalifikacji:

     BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.

     Pozytywne zdanie kwalifikacji zapewni Ci uzyskanie tytułu montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

     Dyplom wydawany w języku polskim i angielskim honorowany jest w krajach Unii Europejskiej.

      

     IV. Możliwości zatrudnienia:

     Po ukończeniu szkoły i zdobyciu kwalifikacji zawodowej będziesz mógł podjąć pracę w:
     • firmach budowlanych na terenie Polski i za granicą,
     • działach technicznych administracji i spółdzielni mieszkaniowych,
     • hurtowniach materiałów budowlanych,
     lub prowadzić własną firmę o profilu robót wykończeniowych w budownictwie.

      

      V. Predyspozycje do zawodu:

     Kandydat powinien mieć dobry stan zdrowia, brak przeciwwskazań do pracy na wysokości,

     zdolności manualne, dobrą znajomość matematyki.

      

     Baza szkoły

      

     Zajęcia odbywają się w nowoczesnych gabinetach i pracowniach, wyposażonych w odpowiednie środki i pomoce dydaktyczne, urządzenia i narzędzia.
     Na bazę szkoły składają się między innymi:

     • pięć pracowni komputerowych z dostępem do Internetu, wyposażone w programy niezbędne do nauki poszczególnych zawodów
     • specjalistyczne pracownie zawodowe:
     .- cztery pracownie zawodowe dla nauki w zawodzie technik budownictwa

     -.dwie pracownie zawodowe dla nauki w zawodzie technik aranżacji wnętrz

     - dwie pracownie zawodowe dla nauki w zawodzie technik geodeta
     - pracownia monterska

     - dwie pracownie zbrojarsko-betoniarskie

     - dwie pracownie robót wykończeniowych.
      

     • nowoczesne zaplecze sportowe:
     - dwie sale gimnastyczne,
     - siłownia,

     - sala do tenisa stołowego
     - nowoczesne boisko sportowe i teren rekreacyjny.
      

     Patron szkoły - generał Józef Bem

      

        
     gen. Józef Bem

      

     Zachariasz Józef Bem urodził się 14 III 1794 r. w Tarnowie w rodzinie mieszczańskiej, jako syn Andrzeja Bema adwokata Sądu Szlacheckiego i Agnieszki z Gołuchowskich. W 1809 r. w wieku 15 lat wstąpił do armii Księstwa Warszawskiego dowodzonej przez ks. Józefa Poniatowskiego. Ukończył dwustopniową Szkołę Artylerii i Inżynierii i w randze porucznika wziął udział w kampanii napoleońskiej 1812 r. walcząc na północnym skrzydle wielkiej armii cesarskiej, w korpusie Étienne'a Macdonalda. Wyróżnił się w czasie obrony twierdzy gdańskiej, obleganej w 1813 r. przez wojska koalicji antynapoleońskiej, za co został odznaczony krzyżem Legii Honorowej.

     Po utworzeniu Królestwa Polskiego wstąpił do czynnej służby w armii, gdzie powierzono mu wykłady w Szkole Zimowej Artylerii. Równocześnie prowadził doświadczenia nad nowym rodzajem rakiet tzw. kongrewskich, w celu wykorzystania ich w akcji bojowej. Wyniki badań opublikował w pracy "Uwagi o rakietach zapalających" (1819), w praktyce zaowocowały one utworzeniem w armii polskiej w 1823 r. korpusu rakietników posługujących się wyłącznie bronią rakietową.

     Wsławił się w bitwach Powstania Listopadowego, gdzie powierzono mu dowództwo 4-tej baterii artylerii lekkokonnej. Na jej czele zabłysnął brawurową szarżą artyleryjską w zwycięskiej bitwie pod Iganiami (19 IV 1831), oraz w bitwie pod Ostrołęką (25 V 1831) ratując armię polską przed całkowitym pogromem. Otrzymał wtedy Złoty Krzyż Virtuti Militari, nominację na generała brygady oraz miano "krwawej gwiazdy Ostrołęki".

     Po upadku powstania razem z większością powstańców wyemigrował do Francji. W Paryżu związał się z obozem ks. Adama Czartoryskiego. Brał czynny udział w organizacji ruchów niepodległościowych, zabiegał o formowanie legionów polskich, z tego okresu pochodzi jego praca „Pisma tyczące organizacji legii polskiej". W kolejnej publikacji „O powstaniu narodowym w Polsce" dokonał oceny powstania 1831 r. dając program przyszłej walki.

     W okresie Wiosny Ludów przybył do Galicji i we Lwowie próbował stworzyć Gwardię Narodową. Zawiedziony w swych dążeniach udał się do walczącego Wiednia, gdzie otrzymał dowództwo sił rewolucyjnych broniących miasta przed wojskami habsburskimi. Po kapitulacji Wiednia podążył na ogarnięte powstaniem Węgry, gdzie przywódca powstania Lajos Kossuth powierzył mu naczelne dowództwo armii w Siedmiogrodzie. Po zreorganizowaniu rozbitej armii w błyskawicznej ofensywie (od 23 XII 1848 do 20 III 1849) odniósł szereg zwycięstw nad Austriakami, wypierając ich zupełnie z Siedmiogrodu. Tutaj dokonał największych czynów bojowych swojego życia. Zdobył wielką popularność nie tylko wśród Węgrów, ale i skłóconych z nimi Serbów i Rumunów. Wkrótce po tym nadano mu przydomek "Ojczulka Bema" (Bem Apo), który przeszedł na Węgrzech do legendy. W ostatniej fazie powstania powierzono mu naczelne dowództwo armii węgierskiej.

     Po upadku rewolucji gen. Józef Bem z resztkami wojsk przekroczył granicę Turecką. W Turcji zdecydował się przyjąć islam aby otworzyć sobie drogę do armii tureckiej, spodziewał się bowiem wybuchu kolejnego konfliktu zbrojnego, który przyczyniłby się do pokonania zaborczych mocarstw i oswobodzenia Polski. Niewiele jednak mógł zdziałać służąc w armii tureckiej w randze marszałka jako Murad Pasza, gdyż rząd turecki pod naciskiem Austrii i Rosji został zmuszony do rozproszenia emigrantów. Został więc Bem przeniesiony do Aleppo, miasta położonego na skraju pustyni syryjskiej, gdzie zmarł 10 XII 1850 r. wskutek febry. Pochowano go na miejscowym cmentarzu muzułmańskim Dżebel el Isam. Prochy gen. Józefa Bema zostały w 1929 r. przewiezione do Ojczyzny i złożone 30 czerwca w Mauzoleum w Tarnowie.