• O NAS, NASZA MISJA, TYPY SZKÓŁ w ZSB, BAZA, PATRON I HYMN SZKOŁY

    • O nas ...

        

     ____Zespół Szkół Budowlanych przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu istnieje już ponad 50 lat.
     W tym okresie "Budowlanka z Grabiszyńskiej", bo tak o nas mówią, stworzyła swoją ciekawą historię
     i wypracowała wiele tradycji.
     Młodzież podejmująca u nas naukę może liczyć, między innymi, na solidne przygotowanie
     w zakresie rysunku odręcznego i technicznego, geometrii wykreślnej jak również na poznanie nowoczesnych technologii stosowanych we współczesnym budownictwie .
     Rzetelna wiedza i szereg umiejętności zdobywanych przez naszych absolwentów, zapewniają im możliwości podjęcia dalszej nauki na wyższych uczelniach na kierunkach budowlano-architektonicznych, a tym samym bardzo dobry start w dorosłe życie.
     Ponadto w tej szkole nauczyciele z pewnością właściwie pełnią swoja rolę gdyż pamiętają o tym,
     że trzeba być przyjacielem młodych ludzi i umieć rozbudzać i zaspokajać ciekawość intelektualną.


     W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH dużo uwagi poświęca się działaniom
     opiekuńczo - wychowawczym takim jak:

     • Wspieranie rozwoju indywidualnego ucznia:
     o poznanie młodzieży jej potrzeb, problemów, zainteresowań, uzdolnień poprzez rozmowy
     __indywidualne, ankiety, stałą obserwację działań i zachowań,
     o odkrywanie możliwości ucznia - predyspozycji, talentów (bogata oferta konkursów zawodów,
     __imprez wewnątrz i poza szkolnych),
     o organizacja zajęć integracyjno - adaptacyjnych w formie warsztatów z udziałem wychowawcy
     __i pedagoga,
     o wprowadzenie okresu ochronnego dla młodzieży (diagnozowanie wiedzy bez wystawiania ocen
     __niedostatecznych, zachęcanie do wyrównania braków, organizowanie pomocy najsłabszym),
     o pomoc w samopoznaniu, samoocenie, w określaniu i nazywaniu uczuć, stanów psychicznych
     __i radzeniu sobie ze stresem poprzez udział młodzieży w cyklicznych zajęciach warsztatowych,
     o organizowanie dla młodzieży wspólnych wyjść klasowych do miejsc kultury
     __(kino, teatr, filharmonia),
     o obejmowanie opieką indywidualną uczniów zagrożonych nałogami, społecznie
     __nieprzystosowanych, mających szkolne niepowodzenia.


     • Wdrażanie do samorządności:
     o rozwijanie takich postaw i zachowań które pozwolą młodemu człowiekowi funkcjonować w grupie,
     o kształtowanie umiejętności słuchania, komunikowania się,
     o rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów,
     o wpajanie postaw altruistycznych,
     o uświadamianie zagrożeń płynących z braku tolerancji,
     o wyłącznie młodzieży w większym stopniu do samorządowego kierowania życiem szkoły
     __( gazetka szkolna, wycieczki szkoleniowe SU).


     • Wychowanie prozdrowotne - promowanie zdrowego stylu życia, prowadzenie profilaktyki uzależnień:
     o prowadzenie edukacji zdrowotnej w formie pogadanek, prelekcji, warsztatów dla uczniów i rodziców
     __na temat zagrożeń zdrowotnych, uzależnień (zajęcia prowadzone przez przeszkolonych
     __odpowiednio pracowników szkoły oraz przez osoby z zewnątrz: Sanepid, Wydział Zdrowia itp.),
     o promowanie zdrowego stylu życia poprzez akcje plakatowe, wystawki, konkursy,
     o propagowanie modelu aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez propagowanie turystyki, zajęć
     __rekreacyjnych, sportowych,
     o udzielanie fachowego doradztwa w zakresie profilaktyki i uzależnień kierowanie do ośrodków
     __socjoterapeutycznych i poradni specjalistycznych

     Działalność opiekuńczo - wychowawcza przynosi widoczne efekty - uczniowie odnoszą sukcesy w kolejnych edycjach konkursu "8 Wspaniałych", jako wolontariusze uczestniczą w "Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy", chętnie uczestniczą w akcjach charytatywnych.


     W szkole istnieje również wewnętrzny system warunkujący bezpieczeństwo osobom znajdującym się na terenie szkoły:
     • Osoby przebywające na terenie szkoły zobowiązane są nosić identyfikatory pełniące rolę karty
     __magnetycznej oraz karty bibliotecznej.
     • Osoby wchodzące z zewnątrz odnotowywane są w "zeszycie wejść" i otrzymują identyfikatory.
     • Pełnione są dyżury przez nauczycieli i uczniów.
     • W czasie przerw szkoła jest zamknięta. Uczniowie przebywaj ą na terenie placówki
     __(w budynku lub na boisku szkolnym).
     • W szkole zatrudnieni są pedagog szkolny oraz pielęgniarka.
     • Na pierwszym zebraniu we wrześniu, rodzice otrzymuj ą odpowiednią wiedzę oraz materiały
     __dotyczące możliwości przeciwdziałania narkomanii i adresy instytucji udzielających stosownej
     __pomocy.


     Prowadzimy również ciekawe zajęcia pozalekcyjne:
     • SKS: piłka koszykowa, siatkowa, ręczna, nożna, tenis stołowy oraz zajęcia rekreacyjne
     _prowadzone w 2 salach gimnastycznych i siłowni
     • Klub Turystyczno Krajoznawczy: wyjazdy sobotnie i sobotnio-niedzielne w góry
     • Koło Komputerowe: 2 sale komputerowe z dostępem do internetu
     • Grupowe wyjścia do kina, teatru i filharmonii
     • Koła przedmiotowe (rysunek, malarstwo, grafika komputerowa, reklama, projektowanie wnętrz,   renowacja elementów architektury)
     • Szkolne Sowarzyszenie Ekologów

      

      

     Misja Zespołu Szkół Budowlanych

        

     ____Misją Zespołu Szkół Budowlanych jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr dla budownictwa. Wyposażamy młodych ludzi w rzetelną wiedzę i umiejętności, które pozwolą im stać się bardzo dobrymi specjalistami w zawodach branży budowlano - geodezyjnej, poszukiwanymi
     w całym kraju, Europie i na świecie.

     Dążymy do tego aby absolwent Zespołu Szkół Budowlanych poruszał się bardzo swobodnie i pewnie w obszarze nowoczesnych technik i technologii budowlanych, technologii informatycznych a także rozwinął umiejętności językowe oraz interpersonalne w takim stopniu, aby rynek pracy stał przed nim otworem a nawet o niego zabiegał.

     Oprócz bardzo dobrego przygotowania zawodowego nasza szkoła zapewnia uzyskanie kompetencji koniecznych do podjęcia dalszego kształcenia na wyższych poziomach edukacyjnych zarówno
     w kraju, jak i poza jego granicami.

     Ponadto Zespół Szkół Budowlanych upatruje swoją misję także w tworzeniu swoim uczniom
     i wychowankom optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości w bezpiecznym
     i przyjaznym środowisku. Promujemy rozwój indywidualności twórczych, samodzielności myślenia
     i sprawności działania.


     W Naszej Szkole uczniowie stają się świadomymi Obywatelami, Polakami, Europejczykami, osiągają w niej taką wiedzę oraz umiejętności, dzięki którym mogą iść przez życie pewnie i zawsze z podniesioną głową. Działamy dla dobra publicznego, dla twórczego rozwoju osobowości jednostki, grupy a także dla szerszych społeczności. Budujemy środowisko pełne zrozumienia, szacunku
     i współpracy, w którym członkowie społeczności szkolnej wzajemnie się wspierają.

     Wpajamy naszym wychowankom system wartości etycznych i moralnych. Przygotowujemy do aktywnego udziału w życiu kulturalnym i społecznym. Budzimy w uczniach wrażliwość na dobro, prawdę i piękno.

      

     Szkoły w ZSB

     Technikum nr 11 - technik budownictwa

      

     I. Informacje ogólne:

     czas trwania nauki: 5 lat
     zawód: technik budownictwa
     Języki obce: angielski i niemiecki

      

     II. Informacje dotyczące zawodu:

     W naszej szkole nauczysz się:
     • analizować dokumentację budowlaną budynków,
     • organizować różne roboty budowlane,
     • projektować wybrane elementy konstrukcyjne,
     • stosować nowoczesne technologie z zakresu budownictwa,
     • wykonywać prace kosztorysowe,
     • praktycznie stosować zdobytą wiedzę i umiejętności podczas praktyki na terenie warsztatów szkolnych i w różnych firmach budowlanych.

     III. Zdobycie kwalifikacji zawodowych:

     W trakcie trwania nauki będziesz miał możliwość zdobycia następujących kwalifikacji:
     BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich.
     BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

     Pozytywne zdanie poszczególnych kwalifikacji zapewni Ci uzyskanie tytułu technika budownictwa. Dyplom technika budownictwa wydawany w języku polskim i angielskim
     honorowany jest w krajach Unii Europejskiej.

     IV. Możliwości zatrudnienia:

     Po ukończeniu szkoły i zdobyciu kwalifikacji zawodowych
     będziesz mógł podjąć pracę na przykład w:
     • firmach budowlanych na terenie Polski i za granicą,
     • działach technicznych administracji i spółdzielni mieszkaniowych,
     • handlu materiałami budowlanymi,
     • lub prowadzić własną firmę o profilu budowlanym.

     V. Informacje dodatkowe:

     W trakcie trwania nauki będziesz miał możliwość zdobycia
     certyfikatów z obsługi programów komputerowych np.
     • wspomagających projektowanie AUTOCAD,
     • do kosztorysowania Norma Pro.

     VI. Predyspozycje do zawodu:

     Kandydat powinien mieć dobry stan zdrowia:

      praca na wysokości, w różnych warunkach atmosferycznych

     dobra znajomość matematyki i fizyki


      

        

      

     Technikum nr 11 - technik geodeta


     I. Informacje ogólne:

     czas trwania nauki: 5 lat
     zawód: technik geodeta
     języki obce: angielski i niemiecki

      

     II. Informacje dotyczące zawodu:

     W naszej szkole nauczysz się:
     • wykonywać pomiary sytuacyjne i wysokościowe,
     • opracowywać mapy i profile terenu,
     • obsługiwać sprzęt geodezyjny,
     • wykonywać opracowania geodezyjne projektów,
     • wykonywać pomiary kontrolne obiektów budowlanych i urządzeń technicznych,
     • zakładać i aktualizować kataster nieruchomości,
     • wykonywać prace geodezyjne związane z gospodarką nieruchomościami,
     • praktycznie stosować zdobytą wiedzę i umiejętności podczas ćwiczeń terenowych
     i praktyki zawodowej w firmach geodezyjnych.

      

     III. Zdobycie kwalifikacji zawodowych:

     W trakcie trwania nauki będziesz miał możliwość zdobycia następujących kwalifikacji:
     BUD.18. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych,  wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów.
     BUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

     Pozytywne zdanie poszczególnych kwalifikacji zapewni Ci uzyskanie tytułu technika geodety.
     Dyplom technika geodety wydawany w języku polskim i angielskim honorowany jest
     w krajach Unii Europejskiej.

     IV. Możliwości zatrudnienia:

     Po ukończeniu szkoły i zdobyciu kwalifikacji zawodowych
     będziesz mógł podjąć pracę na przykład w:
     • firmach geodezyjnych na terenie Polski i za granicą,
     • administracji państwowej i samorządowej, wojsku,
     • firmach geodezyjnych, budowlanych, drogowych, kolejowych, melioracyjnych, budownictwie wodnym, telekomunikacyjnym i w rolnictwie,
     • prowadzić własną firmę o profilu geodezyjnym

     • firmach zajmujących się wyceną i obrotem nieruchomości, planowaniem przestrzennym  

     V. Informacje dodatkowe:

     Podczas edukacji uczeń nabędzie wiadomości i umiejętności z zakresu:

     1.     Orientacji w terenie przez określenie stron świata w terenie bez mapy (prace z kompasem, busolą).

     2.     Analizowania map geodezyjnych w tym map wojskowych (topograficznych).

     3.   Obsługiwania nowoczesnych elektronicznych instrumentów geodezyjnych współpracujących z siecią

            satelitarną   (GNSS) do zbierania danych terenowych.

     4.     Analizowania zdjęć lotniczych i satelitarnych jako źródła danych o położeniu szczegółów terenowych.

     5.    Wykonywać pomiary terenowe, a następnie na podstawie zebranych wyników opracowywać mapy w 

            formie  analogowej i numerycznej,

     6.    Wykonywania obliczeń niezbędnych do opracowań wyników pomiarów, oraz danych z materiałów

            archiwalnych z wykorzystaniem specjalistycznych programów geodezyjnych i projektowych.

     7.    Opracowania map sytuacyjno-wysokościowych – kartowanie (ręcznie i komputerowe)

     8.     Kształtowania właściwej postawy obywatelskiej.
     VI. Predyspozycje do zawodu:

     Kandydat powinien mieć dobry stan zdrowia

     dobra znajomość matematyki 

           Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 

      

     zawód:  monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

     I. Informacje ogólne:

     Czas trwania nauki: 3 lata
     Język obcy: niemiecki

     II. Informacje dotyczące zawodu:

     W naszej szkole nauczysz się:
     • podstawowych robót murarskich,
     • zabudowy wnętrz w technologiach suchych,
     • wykonywania powłok malarskich i tapetowania,
     • wykonywania różnych rodzajów tynków,
     • poznasz rodzaje okładzin do wykończenia powierzchni elementów budynku i sposoby ich wykonywania,
     • poznasz metody dociepleń budynków i sposoby ich wykonywania,
     • poznasz rodzaje stolarki okiennej i drzwiowej,
     • zapoznasz się z rodzajami innych wyrobów stolarki budowlanej jak np. meble wbudowane,
     • nauczysz się wykonywania różnych rodzajów podłóg,
     • poznasz zakres remontów budynków obejmujących naprawy elementów wykończeniowych
     i wchodzących w zakres ich modernizacji.

     III. Zdobycie kwalifikacji zawodowych:

     Zmniejszono liczbę  egzaminów zawodowych  z trzech do jednego

     W trakcie trwania nauki będziesz miał możliwość
     zdobycia następujących kwalifikacji:

     BD.04. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.

     Pozytywne zdanie poszczególnych kwalifikacji zapewni Ci uzyskanie tytułu Montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Dyplom wydawany w języku polskim i angielskim honorowany jest a krajach Unii Europejskiej.

     IV. Możliwości zatrudnienia:

     Po ukończeniu szkoły i zdobyciu kwalifikacji zawodowych
     będziesz mógł podjąć pracę na przykład w:
     • firmach budowlanych na terenie Polski i za granicą,
     • działach technicznych administracji i spółdzielni mieszkaniowych,
     • handlu materiałami budowlanymi,
     • lub prowadzić własną firmę o profilu budowlanym w zakresie robót wykończeniowych.

     V. Informacje dodatkowe:

     W trakcie trwania nauki będziesz miał możliwość
     zdobycia certyfikatów np.
     • w zakresie nowoczesnych technologii wykończenia wnętrz Knauff.

      VI Predyspozycje do zawodu:

     Kandydat powinien mieć dobry stan zdrowia, brak przeciwwskazań do pracy na wysokości

     zdolności manualne, umiejętność posługiwania się matematyką w zakresie techniki ( obliczanie powierzchni, objętości, zapotrzebowanie na materiał, rozliczanie robót itp.)


      

      

      

      

     Baza szkoły

      

        

     _____Zajęcia teoretyczne odbywają się w nowoczesnych gabinetach i pracowniach,
     _____które odpowiadają wymaganiom współczesnej dydaktyki i techniki.

     ............,,,...........Na bazę Szkoły składają się między innymi:

     .......................cztery pracownie komputerowe z dostępem do internetu,
     .......................pracownia projektowa ze wspomaganiem komputerowym,
     .......................specjalistyczne pracownie zawodowe:
     ............,,,...........- pracownia zawodowa - technik budownictwa
     ............,,,...........- pracownia monterska - instruktażowa
     ............,,,...........- pracownia zawodowa - technik geodeta
     ............,,,...........- pracownia - sala instruktażowa
     ............,,,...........- pracownia zbrojarska
     ............,,,...........- pracownia malarska
     ............,,,...........- pracownia tapeciarska
     ............,,,...........- pracownia robót podłogowych i ściennych
     .
     .......................nowoczesne zaplecze sportowe:
     ............,,,...........- dwie sale gimnastyczne,
     ............,,,...........- bogato wyposażona siłownia,
     ............,,,...........- nowoczesne boisko sportowe i teren rekreacyjny,
     ............,,,...........- Fitness Club,
     ............,,,...........- estetyczne i nowoczesne prysznice i szatnie.

      

     Patron oraz hymn szkoły

      

     generał Józef Bem

        
     gen. Józef Bem

     Zachariasz Józef Bem (1794-1850)

     Zachariasz Józef Bem urodził się 14 III 1794 r. w Tarnowie w rodzinie mieszczańskiej, jako syn Andrzeja Bema adwokata Sądu Szlacheckiego i Agnieszki z Gołuchowskich. W 1809 r. w wieku 15 lat wstąpił do armii Księstwa Warszawskiego dowodzonej przez ks. Józefa Poniatowskiego. Ukończył dwustopniową Szkołę Artylerii i Inżynierii i w randze porucznika wziął udział w kampanii napoleońskiej 1812 r. walcząc na północnym skrzydle wielkiej armii cesarskiej, w korpusie Macdonalda. Wyróżnił się w czasie obrony twierdzy gdańskiej, obleganej w 1813 r. przez wojska koalicji antynapoleońskiej, za co został odznaczony krzyżem Legii Honorowej.

     Po utworzeniu Królestwa Polskiego wstąpił do czynnej służby w armii, gdzie powierzono mu wykłady w Szkole Zimowej Artylerii. Równocześnie prowadził doświadczenia nad nowym rodzajem rakiet tzw. kongrewskich, w celu wykorzystania ich w akcji bojowej. Wyniki badań opublikował w pracy "Uwagi o rakietach zapalających" (1819), w praktyce zaowocowały one utworzeniem w armii polskiej w 1823 r. korpusu rakietników posługujących się wyłącznie bronią rakietową.

     Wsławił się w bitwach Powstania Listopadowego, gdzie powierzono mu dowództwo 4-tej baterii artylerii lekkokonnej. Na jej czele zabłysnął brawurową szarżą artyleryjską w zwycięskiej bitwie pod Iganiami (19 IV 1831), oraz w bitwie pod Ostrołęką (25 V 1831) ratując armię polską przed całkowitym pogromem. Otrzymał wtedy Złoty Krzyż Virtuti Militari, nominację na generała brygady oraz miano "krwawej gwiazdy Ostrołęki".

     Po upadku powstania razem z większością powstańców wyemigrował do Francji. W Paryżu związał się z obozem ks. Adama Czartoryskiego. Brał czynny udział w organizacji ruchów niepodległościowych, zabiegał o formowanie legionów polskich, z tego okresu pochodzi jego praca "Pisma tyczące organizacji legii polskiej". W kolejnej publikacji "O powstaniu narodowym w Polsce" dokonał oceny powstania 1831 r. dając program przyszłej walki.

     W okresie Wiosny Ludów przybył do Galicji i we Lwowie próbował stworzyć Gwardię Narodową. Zawiedziony w swych dążeniach udał się do walczącego Wiednia, gdzie otrzymał dowództwo sił rewolucyjnych broniących miasta przed wojskami habsburskimi. Po kapitulacji Wiednia podążył na ogarnięte powstaniem Węgry, gdzie przywódca powstania Lajos Kossuth powierzył mu naczelne dowództwo armii w Siedmiogrodzie. Po zreorganizowaniu rozbitej armii w błyskawicznej ofensywie (od 23 XII 1848 do 20 III 1849) odniósł szereg zwycięstw nad Austriakami, wypierając ich zupełnie z Siedmiogrodu. Tutaj dokonał największych czynów bojowych swojego życia. Zdobył wielką popularność nie tylko wśród Węgrów, ale i skłóconych z nimi Serbów i Rumunów. Wkrótce po tym nadano mu przydomek "Ojczulka Bema" (Bem Apo), który przeszedł na Węgrzech do legendy. W ostatniej fazie powstania powierzono mu naczelne dowództwo armii węgierskiej.

     Po upadku rewolucji gen. Józef Bem z resztkami wojsk przekroczył granicę Turecką. W Turcji zdecydował się przyjąć islam aby otworzyć sobie drogę do armii tureckiej, spodziewał się bowiem wybuchu kolejnego konfliktu zbrojnego, który przyczyniłby się do pokonania zaborczych mocarstw i oswobodzenia Polski. Niewiele jednak mógł zdziałać służąc w armii tureckiej w randze marszałka jako Murad Pasza, gdyż rząd turecki pod naciskiem Austrii i Rosji został zmuszony do rozproszenia emigrantów. Został więc Bem przeniesiony do Aleppo, miasta położonego na skraju pustyni syryjskiej, gdzie zmarł 10 XII 1850 r. wskutek febry. Pochowano go na miejscowym cmentarzu muzułmańskim Dżebel el Isam. Prochy gen. Józefa Bema zostały w 1929 r. przewiezione do Ojczyzny i złożone 30 czerwca w Mauzoleum w Tarnowie.

     http://zsb.wroclaw.pl/g/szkola/mauzoleum-Bema.jpg... http://zsb.wroclaw.pl/g/szkola/mauzoleum-tablica.jpg

     Tarnowskie mauzoleum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tablica informacyjna

      

       Słowa hymnu i muzyka http://zsb.wroclaw.pl/g/wmp.gif http://zsb.wroclaw.pl/g/wmp.gif

     Elżbieta Paradowska.

     Generał Bem symbolem jest braterstwa
     Generał Bem to żołnierz wielu dróg
     Generał Bem przykładem bohaterstwa
     Jego imienia i odwagi bał się wróg

     Ref. Podążaj więc bemowskim szlakiem
     I w swoje życie ideały zawsze wierz
     Pokonasz każdy trud, boś jest Polakiem
     Honoru, prawdy i wolności strzeż.

     Podążaj swym życiowym szlakiem
     I swojej wiedzy nadaj nowy życia bieg
     Upór i praca będą twoim znakiem
     Byś dumnie wkroczył w XXI wiek

     Bemowski szlak to droga do wolności,
     Bemowski szlak bitewny szary pył,
     Bemowski szlak nadzieja był ludzkości,
     By każdy człowiek w swoim kraju wolnym był.